ramblings of a curious eye...

35 mm eye view
ramblings of a curious eye...